We sent to Europe for 9,50 EUR / 6 working days

General condition

Podmínky užití

Níže uvedené Podmínky užití (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti smluvních stran a zájemců při využívání služby poskytované prostřednictvím webových stránek www.onlinetestovani.cz  či v e-shopu eshop.onlinetestovani.cz (dále jen „Služba“) provozovaných společností Doktor na telefonu s.r.o., se sídlem na adrese Betlémské náměstí 351/6, 110 00 Praha 1, IČO: 09819801, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 342988 

, (dále jen „Provozovatel“).

Každý uživatel Služby se zavazuje, že se ihned po vstupu na webové stránky www.onlinetestovani.cz či v e-shopu eshop.onlinetestovani.cz, seznámí s platnými Podmínkami, a dalším užíváním webových stránek či stažením mobilní aplikace, tj. faktickým užíváním Služeb akceptuje platné znění Podmínek a zavazuje se jimi řídit.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel poskytuje Službu realizovanou prostřednictvím webových www.onlinetestovani.cz nebo eshop.onlinetestovani.cz za účelem propojení jiných podnikatelů (zejména doktorů, obchodníků a obchodů) (dále jen „Poskytovatel“) s třetími osobami – zákazníky a/nebo potenciálními zákazníky (dále jen „Zákazník“) a vytvoření příležitosti k uzavření smlouvy na dodání zboží nebo poskytnutí služeb Poskytovatelem Zákazníkovi (dále jen „Smlouva a daňový doklad mezi Poskytovatelem a Zákazníkem“).

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ SLUŽBY PROVOZOVATELE

2.1. Provozovatel poskytuje Službu bezplatně (náklady spojené s připojením na internet apod. si hradí každý uživatel samostatně).

2.2. Provozovatel není účastníkem Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, ani odpovědnost za případnou škodu (újmu) vzniklou Zákazníkovi nebo Poskytovateli na základě nebo v souvislosti se Smlouvou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

2.3. Provozovatel nepřijímá platby za zboží nebo služby, které si Zákazník objedná prostřednictvím Služby u Poskytovatele, není-li písemně sjednáno jinak. Každý Poskytovatel je povinen informovat Zákazníky o dostupných možnostech platby a vyzvednutí nebo doručení zboží či služeb Poskytovatele a poskytnout Zákazníkovi veškerou potřebnou součinnost k realizaci Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. V případě, že bude Zákazníkovi umožněno realizovat platbu prostřednictvím platební brány, bere Zákazník na vědomí, že při zprostředkování přijímání plateb za úhradu objednávek Zákazníka Provozovatel zastupuje výhradně Poskytovatele, jedná tedy jeho jménem a na jeho účet. Úhradou platby za zboží nebo službu a jejím připsáním přes platební bránu Zákazník splní svou povinnost vůči Poskytovateli.

2.4. Provozovatel informuje uživatele, že kliknutím na některé odkazy může dojít k přesměrování na webové stránky třetích subjektů, zejména Poskytovatelů.

2.5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit poskytování Služby.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

3.1. Zákazník prohlašuje, že při využití Služeb:

3.1.1 se seznámil s Podmínkami, jsou pro něj pochopitelné, souhlasí s nimi a zavazuje se je plně dodržovat;

3.1.2. veškeré úkony na platformě www.onlinetestovani.cz či v e-shopu eshop.onlinetestovani.cz činí vlastním jménem a na vlastní účet a je způsobilý k využití Služeb;

3.1.3. se řádně zaregistruje a zadá veškeré požadované údaje úplně, správně a přesně;

3.1.4. bude dodržovat veškeré právní předpisy a nařízení platné na území České republiky;

3.1.5. nebude Služby využívat v rozporu se smyslem a účelem Služby, k nelegálním činnostem, ani jakýmkoliv jiným zneužívajícím způsobem;

3.1.6. bude maximálním způsobem chránit práva a oprávněné zájmy třetích stran;

3.1.7. si je vědom skutečnosti, že v případě reklamace musí zajistit pro Antigenní testy teplotně regulovaný transport a to z důvodu znehodnocení neodbornou manipulací.  Pro bližší informace mohou Zákazníci kontaktovat přímo Poskytovatele nebo zákaznickou podporu Provozovatele na adrese info@onlinetestovani.cz  Poskytovatel nebo zákaznická podpora Provozovatele poskytne bez zbytečného odkladu a bezplatně Zákazníkovi informace.

3.1.8. nebude užívat název Služby v rozporu s jejím účelem a dobrým jménem Služby či jejího Provozovatele, ani jinak zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo narušovat stabilitu a chod Služby či neoprávněně získávat data potřebná k realizaci Služby;

3.1.9. informuje Provozovatele o podstatném porušení Podmínek Poskytovatelem či jiným Zákazníkem.

3.2. Zákazník má právo uplatnit práva z vadného plnění související se Smlouvou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem u Poskytovatele, a to na adrese provozovny Poskytovatele nebo jiné adrese a/nebo kontaktních údajích, které za tímto účelem Poskytovatel sdělil, a to (pokud je to relevantní pro danou službu nebo zboží) s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předmětem dané smlouvy koupě zuživatelného zboží (antigenní testy), které má expirační dobu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB

4.1. Poskytovatel se při využití Služeb zavazuje:

4.1.1. seznámit s Podmínkami a prohlašuje, že jsou pro něj pochopitelné, souhlasí s nimi a zavazuje se je plně dodržovat;

4.1.2. že veškeré úkony činí osoba oprávněná zastupovat Poskytovatele při využití Služeb, a to na účet Poskytovatele;

4.1.3. se řádně zaregistrovat a zadat veškeré požadované údaje úplně, správně a přesně;

4.1.4. zveřejňovat prostřednictvím Služby aktuální, přesné, pravdivé a úplné informace o nabízených službách či zboží, tj. jednotlivých položkách, a to takovým způsobem, aby obsah ani vzhled informací nebyl v rozporu s právními předpisy či nepoškozoval práva třetích osob;

4.1.5. poskytovat Zákazníkům, zájemcům o Službu a/nebo zákaznické podpoře Provozovatele přesné a úplné informace, pokud je to relevantní pro danou službu či zboží, a to neprodleně a bezplatně;

4.1.6. řádným způsobem přijímat a vyřizovat reklamace zboží a/nebo služeb poskytnutých prostřednictvím Služby;

4.1.7. nevyužívat Služby v rozporu se smyslem a účelem Služby, k nelegálním činnostem, ani jakýmkoliv jiným zneužívajícím způsobem;

4.1.8. dodržovat veškeré právní předpisy a nařízení platné na území České republiky;

4.1.9. neposkytovat zboží či služby osobám mladším osmnácti let v případech stanovených platnými právními předpisy a dané zboží a/nebo služby odpovídajícím způsobem ve Službě označit;

4.1.10. maximálním způsobem chránit práva a oprávněné zájmy třetích stran;

4.1.11. že nebude užívat název Služby v rozporu s jejím účelem a dobrým jménem Služby či jejího Provozovatele, ani jinak zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo narušovat stabilitu a chod Služby či neoprávněně získávat data potřebná k realizaci Služby;

4.1.12. informovat Provozovatele o podstatném porušení Podmínek Zákazníkem či jiným Poskytovatelem.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE SLUŽEB

5.1. Provozovatel Služby je oprávněn:

5.1.1. zablokovat účet a možnost další registrace Zákazníkovi, který podstatně porušil svoje povinnosti stanovené v čl. 3 těchto Podmínek;

5.1.2. zablokovat účet a možnost další registrace Poskytovateli, který podstatně porušil svoje povinnosti stanovené v čl. 4 těchto Podmínek;

5.1.3. smazat informace o zboží či službách Poskytovatele, pokud jakýmkoliv způsobem poškozují práva třetích osob nebo jsou v rozporu s platnými právními předpisy.

5.1.4. smazat libovolný účet za předpokladu, že má důvodné podezření, že se jedná o duplikát účtu anebo o účet vytvořený robotem nebo jiným zneužívajícím způsobem;

5.1.5. domáhat se plnění povinností Poskytovatelem či Zákazníkem a chránit své dobré jméno jakož i práva třetích osob.6. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE A NÁHRADA ŠKODY

6.1. Provozovatel není odpovědný za dodání zboží či služeb poskytovaných Poskytovatelem, ani za jejich kvalitu a/nebo škodu způsobenou v důsledku uzavřené Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

6.2. Provozovatel není odpovědný za obsah zveřejněný Poskytovatelem, jeho pravdivost, úplnost, či přesnost ani za škodu (újmu) vzniklou porušením autorských práv, osobnostních práv nebo soutěžního práva, ke kterému došlo v souvislosti s obsahem zveřejněným Poskytovatelem nebo na popud Poskytovatele.

6.3. Provozovatel není odpovědný za rozdíl v ceně zboží a/nebo služby zveřejněné Poskytovatelem ve Službě a ceně zboží a/nebo služby sdělené jeho/jejím Poskytovatelem při realizaci platby.

6.4. Provozovatel nezaručuje nepřetržitý přístup ke Službě a neodpovídá za škodu (újmu) vzniklou v důsledku jejího výpadku. Provozovatel neodpovídá za nezávadnost webových stránek eshop.onlinetestovani.cz nebo, www.onlinetestovani.cz ani za škodu způsobenou počítačovými viry, nebo v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k účtu uživatele Služby.

6.5. Provozovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk Poskytovatele ani za žádné speciální, nepřímé, ekonomické nebo následné ztráty Poskytovatele

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Provozovatel informuje Zákazníky, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

7.2. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Službou se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud uživatel Službu využíval a budou rozhodnuty místně a věcně příslušným soudem v České republice.

7.3. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení Podmínek.

7.4. Provozovatel je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně změnit či doplnit, a to zejména z důvodu změn právních předpisů (respektive aktuálně přijímaných opatření), nebo z důvodu změny Služeb poskytovaných Provozovatelem. Provozovatel bude o takové změně informovat Poskytovatele a Zákazníky na webové stránce eshop.onlinetestovani.cz nebo, www.onlinetestovani.cz, případně jiným vhodným způsobem dle volby Provozovatele tak, aby se s aktuálně platným zněním Podmínek mohli Poskytovatelé a Zákazníci bez zbytečného prodlení seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webové stránce eshop.onlinetestovani.cz nebo, www.onlinetestovani.cz

7.5. Shora uvedené Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2021

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej společnosti Doktor na telefonu s.r.o. pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář se uplatní pouze pro spotřebitele. 

Oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů 

Adresát: Onlinetestovani.cz, Jaroslava Hornakova, Bavorska 14, 155 00 Praha 5, Czech Republic, Tel: +420 602 949 860, e-mail: eshop@onlinetestovani.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od následující smlouvy:

Číslo dokladu: 

Číslo objednávky: 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*): 

Vaše údaje: 

Jméno a příjmení: 

Adresa:

Telefon: 

Email

Datum:
Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): 

10 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Doktor na telefonu s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Spinner
Cookies Cookies

We need your consent to the use of individual data so that you can show information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.