We sent to Europe for 9,50 EUR / 6 working days

Privacy policy

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI TESTOVÁNÍ NA SARS-CoV-2 A E-SHOPU 

(„Zásady“) 

Společnost Doktor na telefonu s.r.o. , IČO: 09819801, Betlémské náměstí 351/6, 110 00 Praha 1,  zapsaná u  Městského soudu v Praze oddíl C , vložka 342988(„Společnost“), tímto poskytuje informace o způsobu, jakým zpracovává osobní údaje při provádění  online testů se vzdálenou videoasistencí zdravotnického pracovníka na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 přes webový portál https://www.onlinetestovani.cz/ („Služba“) a při prodeji zboží přes e-shop  na adrese https://eshop.onlinetestovani.cz/.cz („E-shop“). 

Kontaktní údaje Společnosti: 

Korespondenční adresa: Doktor na telefonu s.r.o. , IČO: 09819801, Betlémské náměstí 351/6, 110 00 Praha 1,   Emailová adresa: info@onlinetestovani.cz 

Telefonické spojení: +420 736 765 887 

Společnost při poskytování Služby vystupuje jak v pozici správce, tak zpracovatele osobních údajů ve  smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to za podmínek, které jsou blíže  popsány v těchto Zásadách. V rámci provozování E-shopu Společnost vystupuje v pozici správce  osobních údajů ve smyslu Nařízení. 

A. SPOLEČNOST JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Společnost je správcem osobních údajů, které jí o sobě poskytne zaměstnavatel – fyzická osoba,  případně osoba pověřená zaměstnavatelem – právnickou osobou pro registraci do Služby jménem  zaměstnavatele („Pověřená osoba“), a to za účelem zprostředkování poskytování Služby  zdravotnickým pracovníkem zaměstnavateli, resp. jeho zaměstnancům, přiděleným pracovníkům,  osobám, které pro něj jinak vykonávají práci, nebo dalších osob, jež mají být v rámci Služby  testovány na přítomnost viru SARS-CoV-2 („Zaměstnanec“). Společnost je dále správcem  osobních údajů dalších fyzických osob, které nejsou Zaměstnancem ani Pověřenou osobou, a které  se samy zaregistrují do Služby svým jménem („Testovaná osoba“), a to za účelem zprostředkování  poskytování Služby zdravotnickým pracovníkem Testované osobě. Společnost v tomto případě  jako správce vždy zpracovává pouze běžné identifikační údaje Pověřené osoby v rozsahu  příslušného registračního formuláře. 

Společnost zpracovává osobní údaje Pověřené osoby pouze pro účely plnění smlouvy týkající se  poskytování Služeb, a to po dobu nezbytnou pro plnění takové smlouvy dle Obchodních podmínek Společnosti, případně následně po dobu nezbytnou pro ochranu práv a právem chráněných zájmů  Společnosti plynoucích z této smlouvy. 

2. Společnost je dále správcem osobních údajů v případě, kdy si od ní Pověřená osoba, Testovaná  osoba nebo jiná fyzická osoba kupuje prostřednictvím E-shopu zboží a/nebo služby. V takovém  případě Společnost zpracovává osobní údaje, které jí daná osoba poskytne při uzavírání smlouvy,  a to pouze za účelem a do doby splnění příslušné kupní smlouvy, případně následně po dobu  nezbytnou pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti plynoucích z této smlouvy. 

3. Společnost je rovněž správcem osobních údajů poskytovatelů zdravotních služeb, resp. jejich  zaměstnanců (zdravotnických pracovníků) v rozsahu nezbytném pro zprostředkování jejich Služeb Zaměstnancům a Testovaným osobám na základě smlouvy uzavřené se Společností. Společnost  v tomto případě zpracovává identifikační a kontaktní údaje zdravotnického pracovníka v rozsahu  jméno, příjmení, e-mail, a to pouze za účelem a do doby splnění příslušné smlouvy mezi 

Společností a zdravotnickým pracovníkem, případně následně po dobu nezbytnou pro ochranu práv  a právem chráněných zájmů Společnosti plynoucích z této smlouvy. 

Subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost takto zpracovává, má vůči Společnosti práva v rozsahu  dle bodu C těchto Zásad. 

B. SPOLEČNOST JAKO ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V případech, kdy Společnost zpracovává osobní údaje Zaměstnanců nebo Testovaných osob v rámci  poskytování samotné Služby, tj. tam, kde zprostředkovává testování osob na přítomnost antigenu viru  SARS-CoV-2 formou samotestu se vzdálenou videoasistencí zdravotnického pracovníka, vystupuje  vždy pouze jako zpracovatel osobních údajů. 

Správcem osobních údajů je v takovém případě poskytovatel zdravotních služeb, kterým je společnost  SochORL s.r.o., se sídlem na adrese Počernická 512/58, Malešice, 108 00 Praha 10, kontaktní  telefon: +420 382 214 438 e-mail: sochorl@onlinetestovani.cz. Správce poskytuje subjektům údajů informace o zpracování osobních údajů při poskytování Služby mimo jiné těmito Zásadami. 

Účelem zpracování osobních údajů je vždy výlučně provedení samotestu se vzdálenou videoasistencí zdravotnického pracovníka, a to na základě smlouvy o poskytnutí zdravotní služby. 

Osobní údaje zpracovává Společnost pro správce po dobu nezbytnou k provedení samotného  videotestování se vzdálenou asistencí zdravotnického pracovníka a správce pak dále po dobu  vyžadovanou právními předpisy v oblasti vedení zdravotnické dokumentace, jak je uvedeno níže.  

Rozsah zpracování osobních údajů 

V rámci Služby Společnost zajišťuje nástroj zprostředkování zdravotní služby za asistence  zdravotnického pracovníka nebo online pomocí vzdálené asistence zdravotnického pracovníka, a to  v souladu a na základě zvláštní legislativy, zejména zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a  vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, vše v účinném znění. Tato legislativa ukládá  poskytovateli zdravotní služby, který je také správcem osobních údajů, povinnosti vztahující se k řádné  identifikaci pacienta, způsobu poskytnutí Služby včetně vyhodnocení výsledku testu a vedení  zdravotnické dokumentace. Všechny uvedené osobní údaje se tak stávají součástí zdravotnické  dokumentace Testované osoby, kterou dle uvedeného zákona vede poskytovatel zdravotní služby a  v rámci zdravotnické dokumentace je bude uchovávat po dobu 5 let od 1. ledna roku následujícího po  okamžiku poskytnutí Služby. Zdravotnická dokumentace je vedena v souladu s příslušnými předpisy  v elektronické podobě. 

V rámci Služby testování se zdravotníkem Společnost zpracovává pro správce (poskytovatele  zdravotních služeb) tyto osobní údaje Zaměstnance nebo Testované osoby včetně údaje  o zdravotním stavu

jméno a příjmení  

adresa bydliště 

e-mail  

telefonní kontakt 

datum narození 

státní příslušnost 

rodné číslo nebo číslo pojištěnce 

číslo občanského průkazu nebo pasu 

rizikové povolání 

zdravotní pojišťovna 

výsledek testu

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen osobní údaje bezodkladně elektronicky hlásit do  Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného  zdraví v případě pozitivního výsledku testu. 

C. Ve vztahu ke zdravotnickým pracovníkům Poskytovatel rovněž zpracovává jako  zpracovatel jejich kontaktní údaje, sken razítka a podpisu a elektronický klíč chytré  karantény, a to výhradně pro účely a po dobu poskytování Služeb. 

D. SPOLEČNÉ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVA SUBJEKTŮ  ÚDAJŮ 

Společnost zpracovává osobní údaje primárně vlastními prostředky, nicméně v některých případech  mohou osobní údaje zpracovávat i další zpracovatelé, kteří Společnosti poskytují software, služby  a aplikace, jakými jsou například poskytovatelé cloudových služeb, služeb pro sběr, třízení a systematizaci dat o Zaměstnancích a Testovaných osobách, komunikačních služeb nebo platební  brány. Zapojení takového dalšího zpracovatele je však vždy s vědomím a se souhlasem příslušného  správce osobních údajů. V případech, kdy jsou v tomto kontextu osobní údaje předány mimo EU, děje  se tak na základě vhodných záruk, kterými jsou zejména standardní smluvní doložky. Pro další  informace je možné obrátit se na Společnost na shora uvedených kontaktech. 

Osobní údaje Zaměstnanců a Testovaných osob mohou být předány zdravotní pojišťovně za účelem  provedení úhrady za Službu. Osobní údaje kteréhokoliv subjektu údajů mohou být případně poskytnuty  také orgánům veřejné moci, a to vždy pouze na základě zákona nebo správního či soudního rozhodnutí. 

Není-li výše uvedeno jinak, jsou osobní údaje Zaměstnanců a Testovaných osob zpracovávány po dobu  stanovenou příslušnými právními předpisy pro vedení zdravotnické dokumentace. Následně mohou být  osobní údaje zpracovávány v případech, kde příslušný správce žádá o dodatečné proplacení Služby  zdravotní pojišťovnou, plní své povinnosti vůči státním dozorovým orgánům nebo jiné obdobné  povinnosti uložené mu právními předpisy či rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

Vždy a za všech okolností má Zaměstnanec nebo Testovaná osoba, resp. každý subjekt údajů ve  vztahu ke zpracování svých osobních údajů tato práva

Právo na přístup k osobním údajům: právo získat informace o tom, jestli jsou osobní údaje  zpracovávány, a pokud tomu tak je, právo k osobním údajům získat přístup. V případě  nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude ale za kopii poskytnutých osobních údajů účtován přiměřený poplatek anebo bude žádost odmítnuta (uvedené platí  obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).  

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, zpracování nepřesných či neúplných osobních údajů, právo požadovat jejich opravu a doplnění. Opravu či  doplnění údajů provede Společnost a/nebo příslušný správce bez zbytečného odkladu, vždy však  s ohledem na technické možnosti. 

Právo na výmaz: v případě žádosti vymaže Společnost a/nebo příslušný správce osobní údaje  pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,  (ii) zpracování je protiprávní, (iii) budou vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné  převažující oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo (iv) výmaz Společnosti  a/nebo příslušnému správci ukládá zákonná povinnost. 

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě žádosti budou osobní údaje  znepřístupněny, dočasně odstraněny či uchovány anebo budou provedeny jiné úkony  zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

Právo na přenositelnost údajů: v případě, žádosti o předání osobních údajů třetímu subjektu,  je možno využít práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla  nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebude Vaší žádosti vyhověno. 

Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou  zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné  moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů příslušného správce. V případě, že příslušný  správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad 

zájmem nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování bude na základě námitky ukončeno bez zbytečného odkladu. 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu: v případě, nespokojenosti se způsobem, jakým  Společnost a/nebo příslušný správce zpracovává osobní údaje nebo se způsobem, jakým o tomto  poskytují informace, existuje právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je v České republice  Úřad pro Ochranu osobních údajů, a to na adrese: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

Česká republika 

https://www.uoou.cz/ 

Práva je možné uplatnit přímo vůči správci osobních údajů (kterým poskytovatel zdravotních služeb společnost SochORL s.r.o. nebo Společnost, dle toho, jak je shora uvedeno) stejně jako vůči Společnosti  v případech, kdy je tato zpracovatelem osobních údajů na výše uvedených kontaktních adresách poskytovatele zdravotních služeb a Společnosti. 

E. COOKIES 

V případě, návštěvy webového portálu Společnosti na adrese https://www.onlinetestovani.cz/ https://eshop.onlinetestovani.cz/, poskytuje Společnost informaci o užívání cookies. 

Cookies jsou malé kousky textových dat, které se ukládají v internetovém prohlížeči návštěvníka nebo  mobilním zařízení při prohlížení webových stránek. Cookies pomáhají spravovat webovou stránku,  poskytují webovým stránkám základní funkcionality a zároveň Společnosti pomáhají pochopit, jak  uživatelé webové stránky používají.  

Z titulu oprávněného zájmu Společnosti, kterým je zejména zlepšování kvality poskytovaných služeb a  racionalizace řízení Služeb poskytovaných přes webový portál využívá Společnost cookies pro účely  obchodní analýzy a statistiky. Z takovýchto cookies získává Společnost zejména data jako například  území, ze kterého uživatelé na webový portál přistupují nebo metody či zařízení, které pro návštěvu  našich stránek používají, jak se na stránkách chovají, kolik času na nich tráví atp. nevyužívá žádné  reklamní cookies. 

Více informací o cookies: http://www.allaboutcookies.org/. 

Cookies se mohou rozlišovat podle toho, na co jsou určeny, na: 

a) nezbytné cookies, které zajišťují řádné fungování webové stránky, například zajišťují funkci  přihlášení do uživatelského konta na stránce nebo umožňují přepínat mezi jazykovými verzemi  webových stránek a zajišťují zapamatování si jazykové volby návštěvníka. Tyto cookies lze vypnout  změnou nastavení internetového prohlížeče, avšak webová stránka nemusí bez nich fungovat správně.  Právním základem pro zpracování těchto cookies jsou předsmluvní / smluvní vztahy a oprávněný zájem  Společnosti. 

b) analytické cookies, slouží k analýze pohybu návštěvníků na webové stránce, vyhodnocení toho, jaký  obsah je pro návštěvníka relevantní a také se prostřednictvím nich získávají údaje o demografii  návštěvníků webové stránky. Právním základem pro zpracování těchto cookies je souhlas návštěvníka  webové stránky.

c) reklamní cookies, slouží k zobrazování cílené a relevantní reklamy. Právním základem pro  zpracování těchto cookies je souhlas návštěvníka webové stránky. 

Některé cookies se vymažou ze zařízení poté, co zavřete okno internetového prohlížeče (session cookie),  jiné zůstávají v zařízení uloženy i po ukončení procházení webových stránek (permanent cookie). 

V současnosti jsou na webové stránce Společnosti používány analytické a statistické nástroje Google  Analytics společnosti Google, které Společnosti pomáhají porozumět, jakým způsobem návštěvníci  webového portálu interagují se zobrazovaným obsahem. 

Souhlas s cookies a jak je zakázat nebo odstranit 

Nastavení cookies, zejména jejich omezení, zablokování nebo odstranění je možné provést změnou  konfigurace internetového prohlížeče. I když nastavení jednotlivých prohlížečů se liší, konfigurace  souborů cookie se obvykle nachází v nabídce „Předvolby“ nebo „Nástroje“. Zablokování cookies  nicméně může znamenat, omezení funkčnosti webové stránky a v případě nezbytných cookies celkové  ztráty přístupu na webovou stránku. 

Návod na odstranění starých cookies nebo zabránění ukládání nových cookies je dostupný pod níže  uvedenými odkazy, a to pro jednotlivé typy internetových prohlížečů. 

a) Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies b) Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored c) Google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

d) Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

Cookies třetích stran 

V současnosti používá Společnost na svých webových stránkách analytické a reklamní cookies  společnosti Google LLC. Informace shromažďované cookies společnosti Google LLC jsou odesílány na servery v USA v souladu s postupy společnosti Google LLC v oblasti ochrany soukromí a na základě  příslušných záruk v souladu s Nařízením. Zásady společnosti Google LLC jsou dostupné na  následujícím odkazu https://policies.google.com/privacy?hl=cz. 

Tyto Zásady jsou účinné od 15.7. 2021.

Spinner
Cookies Cookies

We need your consent to the use of individual data so that you can show information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.