Doprava od 69 Kč a od 1500 Kč zdarma. Vše skladem expedujeme ihned.

Všeobecné obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DOKTOR NA TELEFONU S.R.O. PRO  POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A KOUPI ZBOŽÍ 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Společnost Doktor na telefonu s.r.o., se sídlem na adrese Betlémské náměstí 351/6, 110 00 Praha  1, IČO: 09819801, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C  342988 vydává tyto obchodní podmínky Společnosti („OP“), které upravují smluvní vztahy, do  nichž Společnost vstupuje v souvislosti s poskytováním Služeb podnikatelům a fyzickým osobám  nepodnikajícím, jak jsou tyto pojmy definovány níže. 

1.2. Odchylná ujednání ve Smlouvě o poskytování Služeb či v Kupní smlouvě (jak jsou definovány níže) mají přednost před těmito OP. 

1.3. Smluvní vztah mezi Společností a Uživatelem se řídí těmito OP, jejichž znění je dostupné na  https://www.onlinetestovani.cz a na https://eshop.onlinetestovani.cz a ustanoveními příslušných  právních předpisů. 

1.4. Aktuální kontaktní a fakturační údaje Společnosti (jak je definována níže) jsou dostupné na  internetových adresách příslušné Služby. 

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ 

2.1. Pojmy použité v textu OP mají následující význam: 

(a) Doručovatel: společnost Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČO:  28408306 nebo společnost PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany,  IČO: 2594798. 

(b) Kupní smlouva: smlouva o koupi Zboží z nabídky Společnosti skrze Webovou platformu, jejíž  obsah vždy tvoří tyto OP. 

(c) Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která se Společností uzavře Kupní smlouvu skrze  Webovou platformu. 

(d) OP: tyto obchodní podmínky Společnosti pro poskytování Služeb a koupi Zboží. 

(e) Poskytovatel zdravotních služeb: společnost SochORL s.r.o. se sídlem na adrese Počernická  512/58, Malešice, 108 00 Praha 10, která je oprávněn poskytovat zdravotní služby ve smyslu §  2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o  zdravotních službách“), zejména provádět testy na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

(f) Služby: služby zprostředkování online testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 zahrnující  zejména moderovanou videokonferenci se Zdravotnickým pracovníkem, vydávání certifikátu  o provedeném testu a související administrativu a evidenci včetně zaznamenání výsledku testu  do Informačního systému infekčních nemocí vedeného Ústavem zdravotnických informací  a statistiky, případně do dalších registrů dle platné legislativy, která je poskytovaná  Poskytovatelem zdravotních služeb a zprostředkovaná Společností skrze Webovou platformu.  Bližší podmínky poskytování Služeb jsou uvedeny v těchto OP a detailní obsah Služeb stejně  jako podrobný popis jejich fungování je k dispozici na výše uvedených internetových adresách. 

(g) Smlouva o poskytování Služeb: smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Společností a Uživatelem skrze Webovou platformu, jejíž obsah vždy tvoří tyto OP. 

(h) Společnost: společnost Doktor na telefonu s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00  Praha 1, IČO: 09819801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  pod sp. zn. C 342988. 

(i) Strany: smluvní strany Smlouvy o poskytování Služeb nebo Kupní smlouvy, tj. Společnost  a Uživatel nebo Společnost a Kupující.

(j) Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která uzavře se Společností Smlouvu o poskytování  Služeb. 

(k) Webová platforma: internetové stránky provozované Společností na adresách  https://www.onlinetestovani.cz/ a https://eshop.onlinetestovani.cz/, jejichž prostřednictvím  Společnost nabízí Službu a Zboží 

(l) Zásady zpracování osobních údajů: dokument Zásady zpracování osobních údajů při  používání Webové platformy, jejichž aktuální verze je dostupná na  https://www.onlinetestovani.cz/ a https://eshop.onlinetestovani.cz

(m) Zboží: zboží prodávané Společností v rámci Webové platformy, které může mít taktéž povahu  zdravotnických prostředků dle příslušných právních předpisů. 

(n) Zdravotnický pracovník: zaměstnanec Poskytovatele zdravotních služeb. 3. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKRZE WEBOVOU PLATFORMU 

3.1. Společnost v rámci Služeb nabízí Webovou platformu, která slouží jako rozhraní, pomocí kterého zprostředkovává Službu v následujících variantách: 

(a) Možnost Uživateli, který je zaměstnavatelem, nechat za asistence Zdravotnického  pracovníka vzdáleně testovat a provádět evidenci testování svých zaměstnanců, přidělených  pracovníků, osob, které pro něj jinak vykonávají práci, nebo dalších osob, jež mají být  testovány dle příslušných právních předpisů nebo opatření orgánů veřejné moci  („Zaměstnanec“) na přítomnost viru SARS-CoV-2; 

(b) Možnost Uživateli, který je fyzickou osobou, nechat se za asistence Zdravotnického  pracovníka vzdáleně testovat a provádět evidenci svých testů na přítomnost viru SARS-CoV 2. 

3.2. V rozsahu, ve kterém je Služba zdravotní službou ve smyslu Zákona o zdravotních službách je  poskytována Poskytovatelem zdravotních služeb, který zároveň plní veškeré s tím související  povinnosti a nese za její poskytnutí odpovědnost. 

3.3. Příslušnou část Webové platformy pro vzdálené testování s videoasistencí Zdravotnického  pracovníka zpřístupňuje: 

(a) Zaměstnancům jejich zaměstnavatel, který je Uživatelem, dle pokynů a návodu v rámci  Webové platformy na svých zařízeních vybavených web kamerou a mikrofonem; 

(b) ostatním Uživatelům Společnost dle pokynů a návodu v rámci Webové platformy na  zařízeních Uživatele vybavených web kamerou a mikrofonem. 

3.4. Přístup k účtu Uživatele v rámci Webové platformy je chráněn přihlašovacími údaji nebo jinou formou zabezpečení. 

3.5. Uživatel je povinen: 

(a) oznámit výlučně Společnosti veškeré bezpečnostní nedostatky Webové platformy, o kterých se při jejím užívání dozví; 

(b) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů a obsahu Webové platformy mezi Zaměstnanci nebo vůči třetím osobám; 

(c) chránit přihlašovací údaje a zabránit jejich zneužití. 

3.6. Společnost je oprávněna omezit nebo zcela přerušit provoz Webové platformy z důvodu jejích plánovaných odstávek pro údržbu, o čemž bude Uživatele – je-li to možné – předem vhodným způsobem informovat. 

3.7. Uživatel, který je zaměstnavatelem, se zavazuje zajistit distribuci Zásad zpracování osobních  údajů každému Zaměstnanci jednotlivě vhodnou formou, tak aby bylo možné prokázat jejich  předání vůči individuálním Zaměstnancům.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A KUPNÍ SMLOUVY 

4.1. Společnost přijímá objednávky od Uživatelů, na jejichž základě poskytuje své Služby nebo Zboží.  Objednávky Služeb či Zboží od Uživatele přijímá především prostřednictvím řádného vyplnění  a odeslání elektronického registračního formuláře Uživatelem, který je přístupný na Webové  platformě. 

4.2. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří (3) pracovních dnů od jejího obdržení  v případě, že: 

(a) ji podal Uživatel, který v minulosti porušil své povinnosti vyplývající z OP; 

(b) Uživatel uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, které nedoplnil či neaktualizoval ani po výzvě  Společnosti; 

(c) realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Společnosti; nebo 

(d) realizace objednávky by byla v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými  mravy nebo veřejným pořádkem. 

4.3. Před zasláním objednávky Společnosti je Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které  do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé  při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Uživatel Společnosti kliknutím na tlačítko  „Dokončit objednávku“. 

4.4. Aniž by bylo dotčeno právo Společnosti na odmítnutí objednávky dle bodu 4.2 OP, zašle  Společnost Uživateli potvrzující e-mail. Za akceptaci Uživatelovy objednávky je považováno  zaslání unikátního registračního kódu Společností v případě objednávky Služeb a zaslání  potvrzujícího e-mailu v případě objednávky Zboží. 

4.5. Smlouva o poskytování Služeb či Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Společností  způsobem dle bodu 4.4 OP, případně konkludentně okamžikem započetí poskytování Služeb  v souladu s objednávkou Uživatele a dalšími závaznými dokumenty tvořícími obsah Smlouvy  o poskytování Služeb. 

4.6. Uživatel uzavřením Smlouvy o poskytování Služeb, resp. Kupní smlouvy souhlasí: 

(a) s termíny a dalšími podmínkami poskytování Služeb dle Smlouvy o poskytování Služeb či  Kupní smlouvy; 

(b) s omezeními vyplývajícími z technických možností sítě internet a Webové platformy; (c) s obsahem Smlouvy o poskytování Služeb či Kupní smlouvy, zejména OP a jejich přílohami. 

4.7. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží či Služeb,  výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Uživatele o dodatečné potvrzení  objednávky (například písemně či telefonicky). 

4.8. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy,  resp. Smlouvy o poskytování Služeb. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních  prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením těchto smluv (náklady na internetové připojení,  náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní  sazby. 

4.9. Uživatel je během poskytování Služby dodržovat pokyny Zdravotnického pracovníka a veškeré  podmínky průběhu Služby, s nimiž byl seznámen. Uživatel zejména není oprávněn během Služby  jakkoli manipulovat s testem, který musí být po celou dobu průběhu Služby umístěn v záběru  videokonference (tj. v mém případě, videokamery zařízení, pomocí kterého test provádím).  Porušení tohoto pravidla má za následek ukončení Služby a zánik Smlouvy o poskytování Služeb  dle čl. 7.1(c) OP. Uživatel bere na vědomí, že porušení tohoto pravidla nebo jakékoli podvodné  jednání z jeho strany bude Zdravotnickým pracovníkem, resp. Společností dle konkrétních  okolností vyhodnoceno a případně předáno příslušným orgánům k prošetření.

5. CENA ZA ZBOŽÍ A SLUŽBY, FAKTURACE 

5.1. Webová platforma obsahuje informace o Službách a Zboží, a to včetně uvedení cen a nákladů za  navrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní  cestou. Ceny Zboží a Služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících  poplatků. Ceny Zboží a Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové  platformě. Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít Smlouvu  o poskytování Služeb či Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

5.2. Webová platforma obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené na Webové platformě platí  pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky. 

5.3. Společně s cenou Zboží je Kupující povinen zaplatit Společnosti také náklady spojené s balením  a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou Zboží  i náklady spojené s dodáním Zboží. 

5.4. Cenu Zboží či Služeb a případné náklady spojené s dodáním může Uživatel uhradit Společnosti  dle technických možností Webového portálu, zejména však bezhotovostně platební kartou,  případně hotově při převzetí Zboží nebo jiným individuálně smluveným způsobem (např.  bankovním převodem). 

5.5. V případě platby při převzetí Zboží je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě  bezhotovostní platby je kupní cena splatná spolu s dokončením objednávky. 

5.6. Při poskytnutí Služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo  dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo  dokladu na přijatou úplatu, a to dnem, který nastane dříve. Pro účely určení dne uskutečnění  zdanitelného plnění dle § 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění  pozdějších předpisů, se mají Služby za poskytnuté prvním dnem jejich poskytnutí ze strany  Společnosti. 

5.7. Uživatel nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných  Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně Společnosti, s výjimkou, kdy takové právo  Uživateli stanovuje zákon. 

5.8. Společnost si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním Služeb uhrazením zálohy ve  stanovené výši a stanoveným způsobem. 

5.9. Je-li Uživatel v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než čtrnáct (14)  kalendářních dnů nebo Uživatel prokazatelně porušuje Smlouvu o poskytování Služeb nebo OP,  je Společnost oprávněna přerušit poskytování Služeb do doby, než bude cena Uživatelem v plné  výši uhrazena nebo porušování ukončeno. Poskytování Služeb bude obnoveno bezodkladně po  připsání dlužné částky na účet Společnosti nebo prohlášení, že nebude docházet k dalšímu  porušování Smlouvy o poskytování Služeb nebo OP. Uživatel nemá nárok na prodloužení doby  poskytování Služeb o dobu, po kterou bylo poskytování Služeb přerušeno, ani nemá nárok na  slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Služby. 

5.10. Uživatel souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.

6. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

6.1. Na základě registrace Uživatele provedené v příslušné sekci Webové platformy může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní v jehož rámci má přístup k příslušným funkcionalitám Služby. Pro aktivaci uživatelského účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře a akceptovat tyto OP a Zásady zpracování osobních údajů. 

6.2. Při registraci v rámci Webové platformy je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu a při koupi Zboží nebo objednávání  Služeb jsou Společností považovány za aktuální a správné.

6.3. Společnost je oprávněna zrušit uživatelský účet a vymazat ho z databáze, a to zejména v případě, kdy (i) Uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, (ii) Uživatel si po dobu delší než 12 měsíců neobjednal žádné Zboží nebo Služby, (iii) informace zadané Uživatelem v rámci  registrace jsou úmyslně nesprávné nebo neaktuální, (iv) či v případě, kdy Uživatel poruší jiné své  povinnosti ze Smlouvy o poskytování Služeb nebo Kupní smlouvy. Společnost je oprávněna  přiměřeným způsobem monitorovat využívání uživatelského účtu. 

6.4. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti souvisejícího s provozem Webové platformy, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

6.5. V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Uživatel povinen o tom neprodleně informovat Společnost. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Uživatele anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele. 

6.6. Pokud si Uživatel přeje svůj uživatelský účet zrušit, má právo o to požádat na e-mailové adrese info@onlinetestovani.cz. Společnost následně provede zrušení uživatelského účtu nejpozději do deseti (10) pracovních dnů. 

6.7. Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu uvedenou při registraci.

7. ZÁNIK SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A SANKCE 

7.1. Smlouva o poskytování Služeb uzavřená mezi Společností a Uživatelem zaniká: 

(a) uplynutím doby, na kterou byla Smlouva o poskytování Služeb uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě o poskytování Služeb; 

(b) splněním objednané Služby, pokud byla Uživatelem řádně uhrazena; 

(c) ukončením průběhu Služby Zdravotnickým pracovníkem z důvodu nedodržení pokynů  Zdravotnického pracovníka či z důvodu porušení jiných pravidel jejího poskytování  Uživatelem, zejména v případě jakékoli manipulace s testem; 

(d) odstoupením od Smlouvy o poskytování Služeb v souladu s těmito OP; 

(e) dohodou Společnosti a Uživatele. 

7.2. Zanikne-li Smlouva o poskytování Služeb z důvodů uvedených v čl. 7.1(c) OP, nemá Uživatel  nárok na její opětovné poskytnutí, ani na vrácení ceny Služby či na jakoukoli jinou náhradu. 

7.3. Bude-li Uživatel v prodlení se zaplacením ceny za Služby, bude Společnost oprávněna požadovat po Uživateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky. 

7.4. Povinností hradit jakékoli sankce není dotčena povinnost Uživatele k náhradě případně způsobené újmy v plné výši. 

7.5. Společnost je i po zániku Smlouvy o poskytování Služeb povinna dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji do doby, než dle pokynů Uživatele tyto předá Uživateli anebo třetí osobě určené Uživatelem, nebo provede jejich bezpečnou likvidaci. 

7.6. Ke dni zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou o poskytování Služeb je Společnost povinna ukončit zpracovávání osobních údajů s výjimkou úkonů, kterých je třeba k dodržení povinností plynoucích z příslušných právních předpisů upravujících povinnosti při ochraně osobních údajů.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

8.1. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  právo odstoupit od Kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě,  že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta  ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Společnosti  odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující 

využit vzorový formulář poskytovaný Společností, jenž tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást těchto OP. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu Společnosti  či na adresu elektronické pošty Společnosti info@onlinetestovani.cz

8.2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.1 OP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží  musí být Společnosti Kupujícím vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní  smlouvy Společnosti. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese náklady spojené  s navrácením zboží Společnosti, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou  povahu obvyklou poštovní cestou. 

8.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.1 OP vrátí Společnost peněžní prostředky přijaté  od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným  způsobem, jakým je Společnost od Kupujícího přijala. Společnost je taktéž oprávněna vrátit  plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím  Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od  Kupní smlouvy, Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než  mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží odeslal. 

8.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Společnost oprávněna jednostranně započíst proti  nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. 

8.5. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Společnost také oprávněna kdykoliv od Kupní smlouvy  odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Společnost  Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. 

8.6. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Společností  a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy  Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen  spolu se Zbožím Společnosti vrátit i poskytnutý dárek. 

8.7. Bude-li Uživatelem spotřebitel, bere na vědomí, že v případě Služeb splněných před uplynutím  lhůty pro odstoupení nemá nárok na odstoupení od Smlouvy o poskytování Služeb, neboť se pro  vzájemná práva povinnosti Stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování  Služeb uzavírané mezi Společností a Uživatelem uplatní příslušná ustanovení občanského 

zákoníku, a to zejména § 1829 odst. 1 a §1837 písm. a), podle kterého má spotřebitel právo od  Smlouvy o poskytování Služeb odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, pokud nejde o poskytování  Služeb, které byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro  odstoupení od Smlouvy o poskytování Služeb a Společnost před uzavřením Smlouvy sdělila  Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy. Pro odstoupení od  Smlouvy může Uživatel využít vzorový formulář poskytovaný Společností, jenž tvoří přílohu č 1  a nedílnou součást těchto OP. 

8.8. Společnost je dále oprávněna odstoupit od Smlouvy o poskytování Služeb, jestliže: 

(a) Uživatel je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči Společnosti déle než třicet (30) kalendářních dnů; Strany výslovně sjednávají, že Společnost je oprávněna odstoupit od Smlouvy o poskytování Služeb i v případě, že Uživatel je v prodlení s úhradou dluhu vzniklého  na základě jiné smlouvy či skutečnosti ve vztahu ke Společnosti, 

(b) Uživatel poškozuje dobré jméno Společnosti, jejích obchodních značek nebo s ní spolupracujících osob,

(c) Uživatel podstatně poruší Smlouvu o poskytování Služeb nebo tyto OP. 

8.9. Uživatel, jenž není spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní Smlouvy a Smlouvy  o poskytování Služeb pouze v případě podstatného porušení povinností ze strany Společnosti.  Podstatným porušením Smlouvy o poskytování Služeb je pouze takové porušení povinností  Společnosti, na jejichž základě dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služeb  ze strany Společnosti po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních  dnů, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí. Podstatným porušením Kupní  smlouvy je výlučně situace, kdy Společnost vlastním zaviněním nedodá zaplacené Zboží ani do  deseti (10) pracovních dní od připsání ceny Zboží na její účet. 

8.10. Odstoupení od Smlouvy o poskytování Služeb má účinky pouze do budoucna. 9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

9.1. V případě, že je způsob dopravy Zboží smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího jinak, než je uvedeno níže, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto  způsobem dopravy. 

9.2. Prodávající doručuje Zboží pomocí služeb poskytovaných Doručovatelem, a to dle volby  Uživatele. Zboží je v takovém případě zásadně doručováno za podmínek stanovených  Doručovatelem. 

9.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným  způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Uživatel povinen uhradit náklady spojené  s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

9.4. Při převzetí Zboží od Doručovatele je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží  a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Doručovateli. V případě shledání porušení  obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od Doručovatele  převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva  Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

9.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě a doručování zboží mohou upravit zvláštní dodací  podmínky Doručovatele dostupné na adrese www.zasilkovna.cz, resp. www.ppl.cz. 

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

10.1. Práva a povinnosti Stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými  právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174  občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších  předpisů). 

10.2. Společnost odpovídá Uživateli, že Zboží a Služby při převzetí, resp. při jejich splnění nemají  vady. Zejména Společnost odpovídá Uživateli, že v době, kdy kupující Zboží či Službu převzal: 

(a) mají vlastnosti, které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které  Společnost nebo výrobce popsal nebo které Uživatel očekával s ohledem na povahu Zboží  či Služby a na základě reklamy jimi prováděné, 

(b) se Zboží či Služba hodí k účelu, který pro jeho použití Společnost uvádí nebo ke kterému se  Zboží či Služba tohoto druhu obvykle používá, 

(c) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a Služba v odpovídajícím rozsahu  a 

(d) Zboží či Služba vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

10.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při  převzetí. 

10.4. Společnost má povinnosti z vadného plnění u Zboží nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají  povinnosti z vadného plnění výrobce. Uživatel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která 

se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na Zboží, na jeho  obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy  uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou  za jakost se Společnost zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý  účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Uživatel Společnosti vadu Zboží oprávněně,  neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Uživatel  nemůže vadné Zboží užívat. 

10.5. Ustanovení uvedená v čl. 10.4 OP se nepoužijí u Zboží či Služeb prodávaných za nižší cenu na  vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým  užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží  mělo při převzetí Uživatelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží. Právo z vadného plnění  Uživateli nenáleží, pokud Uživatel před převzetím Zboží či Služby věděl, že Zboží či Služba  má vadu, anebo pokud Uživatel vadu sám způsobil. 

10.6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží či Služeb se uplatňují u Společnosti. Je-li však v potvrzení  vydaném Společností ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166  občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Společnosti nebo v  místě pro Uživatele bližším, uplatní Uživatel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení  opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty,  je Společnost povinna přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace  možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží nebo poskytovaných Služeb, případně i v sídle  nebo místě podnikání Společnosti. Společnost je povinna Uživateli vydat písemné potvrzení  o tom, kdy Uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace  Uživatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení  o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato  povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Společností k provedení opravy. 

10.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Uživatel konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese  Zdibská 1066, 250 65 Líbeznice, telefonicky na čísle +420 722 978 663 či elektronickou poštou  na adrese eshop@onlinetestovani.cz

10.8. Uživatel sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu  po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Uživatel změnit bez souhlasu Společnosti; to  neplatí, žádal-li Uživatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

10.9. Nemá-li Zboží či Služba vlastnosti stanovené v čl. 10.2 OP, může Uživatel požadovat i dodání  nového Zboží či Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud  se vada týká pouze součásti Zboží či části Služby, může Uživatel požadovat jen výměnu součásti  Zboží, resp. částečné poskytnutí Služby; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy  o poskytnutí Služby, resp. Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,  zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Uživatel právo na bezplatné odstranění  vady. Právo na dodání nového Zboží či Služby, nebo výměnu součásti, resp. poskytnutí části  Služby má Uživatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží či Službu řádně užívat  pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Uživatel  i právo odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby, resp. Kupní smlouvy. Neodstoupí-li Uživatel  od Smlouvy o poskytnutí Služby, resp. Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového  Zboží či Služeb bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat  přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže  dodat nové Zboží či Služby bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě,  že Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo  značné obtíže. 

10.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně  vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce  po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Společnost  namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

10.11. Další práva a povinnosti Stran související s odpovědností Společnosti za vady může upravit  reklamační řád Společnosti. 

11. ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI 

11.1. Právní vztah Stran se řídí právem České republiky. 

11.2. Pro spory vzniklé mezi Stranami je dána výlučná příslušnost soudů České republiky a místně příslušný je obecný soud Společnosti, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Společnosti. 

11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní  inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:  https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Společností 

a Kupujícím, který je spotřebitelem, z Kupní smlouvy. 

11.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,  internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení  spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES  (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

11.5. Společnost je oprávněna k prodeji Zboží a poskytování Služeb na základě živnostenského  oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.  Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká  obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Společnost nenese žádnou odpovědnost za řádné provedení nebo správnost výsledků testování na přítomnost viru SARS-CoV2, jež je prováděno prostřednictvím Webové platformy. Společnost poskytuje pouze technické prostředky, pomocí kterých je prováděno příslušné testování. Řádné  provedení testů i vyhodnocení jejich výsledků stejně jako zaznamenání výsledků testů do Webové  platformy je plně odpovědností Uživatele, resp. Zdravotnického pracovníka. 

12.2. Součástí těchto OP jsou rovněž Zásady zpracování osobních údajů, které obsahují přesný rozsah  a způsob zpracovávaných osobních údajů stejně jako poučení o právech subjektů ve smyslu  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou  dostupné Webové platformě. 

12.3. Společnost je oprávněna znění těchto OP, jejich příloh, jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy o poskytování Služeb či Kupní smlouvy, v přiměřeném rozsahu měnit či  doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě musí Společnost  upozornit Uživatele na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou  a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však osmi (8)  pracovních dnů, a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Uživateli vhodným způsobem  oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím e-mailu nebo Webové platformy). 

12.4. Nesouhlasí-li Uživatel s podmínkami oznámenými ze strany Společnosti postupem dle bodu 12.3 OP, je oprávněn ukončit Smlouvu o poskytování Služeb doručením nesouhlasu nejpozději do deseti (10) dnů ode dne oznámení Společnosti. Smlouva o poskytování Služeb bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti nových podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Uživatele, podle toho, co nastane později. 

12.5. Tyto OP jsou platné a účinné od 15. 7. 2021. 

Doktor na telefonu s.r.o.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej společnosti Doktor na telefonu s.r.o. pouze v případě, že chcete odstoupit  od smlouvy. Formulář se uplatní pouze pro spotřebitele. 

Oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů 

Adresát: Doktor na telefonu s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, Staré Město, PSČ 110 00  Praha 1, e-mail: eshop@onlinetestovani.cz, adresa pro doručování: Zdibská 1066, 250 65 Líbeznice 

Oznamuji, že tímto odstupuji od následující smlouvy

Číslo dokladu:  

Číslo objednávky:  

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):  

Vaše údaje:  

Jméno a příjmení:  

Adresa:  

Telefon: 

Email:  

Datum:  

Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Doktor na telefonu s.r.o.  („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstoupit  od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí  kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů  od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od  odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě  kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí  Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není  povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Spinner